GDPR

V súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie GDPR“) Vám týmto ako dotknutej osobe poskytujeme nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou ŠIDLO s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 745 541, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17162/B, ako prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ: ŠIDLO s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 745 541, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17162/B.

2. Zodpovedná osoba poverená agendou ochrany osobných údajov v spoločnosti prevádzkovateľa: Ing. Drahoslava Šidlová, sidlova@sidlo.sk.

3. Spracúvané osobné údaje:
Nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré sú od Vás získavané ako aj v každom prípade s tým súvisiace:

 • účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracúvané a právny základ pre spracúvanie;
 • prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov;
 • dobu uchovávania, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby.
Osobný údaj Účel spracúvania Právny základ Príjemca alebo kategória príjemcov Doba uchovávania
videozáznam dotknutej osoby kontrola priestorov prevádzkovateľa a ochrana majetkuprostredníctvomprevádzkykamerového systému oprávnený záujem dodávateľ kamerového systému (spoločnosť Marián Oravec- MACOM, Nálepkova 2336/21, Pezinok) a s ním spolupracujúce entity pri prevádzke a spracúvaní zozbieraných dát; prípadné súdne orgány, verejné orgány na požiadanie a v rozsahu povolenom aplikovateľnými zákonmi) osobné údaje sú ponechávané  po obdobie potrebné  na dodržanie uplatniteľných zákonov a regulácií alebo iné obdobie súvisiace s prevádzkovými požiadavkami kamerových systémov

4. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany:

Pokiaľ je spracúvanie údajov z predchádzajúcej tabuľky nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, tak nasledujúci zoznam Vám poskytne prehľad oprávnených záujmov, pre účely ktorých vykonávame spracúvanie osobných údajov my alebo tretia strana.

Osobný údaj Oprávnený záujem
videozáznam dotknutej osoby ochrana majetku prevádzkovateľa

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

6. Dotknutá osoba má okrem iného aj nasledovné práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa čl. 15 Nariadenia GDPR;
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR;
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia GDPR;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR;
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR;
 • ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR; a
 • právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

7. Informácie v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR:

V súlade s vyššie uvedeným článkom Nariadenia GDPR je spoločnosť ako prevádzkovateľ povinná Vás informovať:

 • či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre uzavretie zmluvy;
 • či ste povinný poskytnúť údaje; a
 • aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.

Uvedené informácie sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Osobný údajPrávny predpis/ zmluvaVyžadované pre uzavretie zmluvyPovinnosť poskytnúť údaje Dôsledky vyplývajúce z neposkytnutia osobných údajov
videozáznam dotknutej osoby oprávnený záujem nie áno   dotknutej osobe nebude umožnený prístup do budovy prevádzkovateľa    

8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom nevyužíva.